تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


!!!نامه ی چارلز اسپنسر چاپلین به دخترش ژرالدین

ژرالدین دخترم،نیمه شب  هنگامی كه   ازسالن  پرشكوه      تئا تربیرون می آیی آن تحسین كنندگان  ثروتمندرا یكسره فراموش كن.اماحال آن راننده   ی تاكسی را كه تو رابه منزل می رساند بپرس.

حال زنش را هم بپرس  واگر آبستن بود وپولی برای  خریدن لباس بچه اش نداشت   چك بكش وپنهانی  توی   جیب   شوهرش بگذار . به نماینده ی    خودم در بانك     پاریس   دستور داده ام فقط این

نوع خرج های    تورابی چون وچرا   قبول كند.اما  برای    خرج های دیگرت باید صورت حساب بفرستی .گاه به گاه   با   اتو بو س   یا مترو شهر را بگرد.مردم را نگاه كن  و دسته كم روزی یك بار    با خود بگو

یكی از آنها     هستم. تو یكی  از آنها    هستی دخترم  نه بیشتر .هنر پیش تر ازآنكه   دوبال   پرواز به آدم بدهد،اغلب دو پای او رانیز می شكند.   وقتی به آنجا    رسیدی كه یك لحظه  خودرا بر تر از تما شا گران

خویش   بدانی    همان لحظه صحنه را ترك كن    وبا  اولین    تاكسی خود را به حومه ی پاریس   برسان  . من آنجا را خوب   می شنا سم.از قرن ها    پیش  آنجا  گهواره ی    بهاری كولیان   بوده است.درآنجا هنرمندانی مثل خودت راخواهی دید.زیباتراز تو،چالاك ترازتوومغرورترازتو.آنجا ازنو ر کور كننده ی نورافكن های تئاترشانزلیزه خبری نیست.نورافكن هنرمندان كولی،تنها نور ماه است.نگاه كن... خوب نگاه كن...آیابهترازتو هنرنمایی نمی كنند؟اعتراف كن دخترم!همیشه كسی هست كه بهترازتوباشد.

همیشه وقتی دو فرانك خرج می كنی ، باخودبگوسومین سكه مال من نیست؛این مال یك فرد گمنام است كه امشب یك فرانك نیازدارد.جستجویی لازم نیست.این نیازمندان گمنام رااگر بخواهی همه جا خواهی یافت...

دل  به  زر  و زیور نبند.زیرا بزرگترین الماس این جهان آفتاب  است وخوشبختانه این الماس برگردن همه می درخشد...اگرروزی دل به آفتاب چهره ی مردی بستی با اویك دل باش!به مادرت گفته ام دراین باره برایت نامه ای بنویسد.اوعشق را بهتر ازمن می شناسدو او برای تعریف یكدلی ازمن شایسته تر است.

كار توبسی دشوار است ،این را می دانم.به یاد  داشته باش  كه هیچ چیز  و هیچ كس   دراین جهان نیست كه شایسته ی آن باشد كه دختری  ناخن پایش رابه خاطر اوعریان كند.برهنگی بیماری عصر ماست ومن پیرمردم وشاید حرف های خنده داری می زنم.اما به گمان من تن عریان توباید مال كسی باشدكه روح عریانش را دوست داری! بد نیست  اگر اندیشه ی تو در  این  باره ،   مال ده  سال پیش باشد.مال دوران پوشیدگی.نترس،این اندیشه  ده سال تورا پیرنخواهد كرد...

 


1389/11/9 توسط مملی | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟